top of page

Privacy Verklaring

Bedrijf en contactgegevens

Commee, gevestigd aan Hoofdstraat 18, 3972 LA Driebergen, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De merknaam 'De Yukon Vuurman' is onderdeel van Commee: www.commee.info, telefoon +31(0)614348778.

 

Daan Kloeg is de functionaris gegevensbescherming van Commee. Hij is te bereiken via daankloeg@me.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Commee verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

  • Voor- en achternaam

  • Adres: straat, huisnummer, postcode en plaats

  • Geboortedatum

  • E-mailadres

  • Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze bedrijf en/of website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via daankloeg@me.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Commee verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

  • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

  • Producten te kunnen versturen die door jou zijn aangekocht.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Commee neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Commee) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Commee bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van één jaar  voor het bewaren van bovengenoemde persoonsgegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Commee verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Commee gebruikt slechts enkele cookies of vergelijkbare technieken om tot een zinvolle en optimale dienstverlening te komen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Commee en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar daankloeg@me.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Commee wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Verzenden - DPD

Als je een bestelling bij ons plaatst moeten wij jouw pakket bij je bezorgen. Wij maken gebruik van de DPDgroup (kort DPD) voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres, woonplaatsgegevens en e-mail adres met DPD delen. DPD gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DPD onderaannemers inschakelt, stelt DPD jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Betaalsite van WIX

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van WIX. WIX verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. WIX heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WIX behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van WIX's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. WIX bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Commee neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Commee maakt gebruik van het internetplatform en websiteontwikkeldplatform WIX in de Verenigde Staten. Aldaar worden de gegevens bewaard. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via daankloeg@me.com.

bottom of page